Det 10-årige løft af psykiatrien

Tilværelsen for mennesker med psykiske lidelser og bedre mental sundhed er endelig på den sundhedspolitiske dagsorden. Molecule var med, da Sundhedsstyrelsen den 17. januar 2022 præsenterede det længe ventede faglige oplæg til en 10-års plan for psykiatrien Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser, som de har udarbejdet i samarbejde med Socialstyrelsen (Link: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Fagligt-oplaeg-til-en-10-aarsplan). Oplægget er ambitiøst og viser med al tydelighed, hvor underprioriteret og underfinansieret psykiatriområdet er. Området har brug for et massivt løft, forpligtende fælles målsætninger og solid finansiering for at kunne hjælpe de mange danskere som lider af psykiske udfordringer. Og det kræver bred opbakning på tværs af sektorer og civilsamfund og et politisk mod til langsigtet handling.

Psykiske lidelser er almindelige og rammer vilkårligt. Omkring hver anden af os får en psykisk lidelse i løbet af vores liv, og alle familier er berørte. Særligt har flere og flere børn og unge dårlig mental sundhed. Alligevel er det psykiatriske område præget af ulighed, stigmatisering og diskrimination, mangel på sammenhæng, kapacitet og tilgængelighed samt mangel på evidens, forskning og forebyggelse. For blot at nævne nogle af de udfordringer der skitseres i det faglige oplæg, og som blev udfoldet ved konferencen.

Med det faglige oplæg i hånden opfordrer Sundhedsstyrelsen og en lang række faglige organisationer til, at følgende prioriteres:

  1. Opbygning af et kommunalt lettilgængeligt tilbud af ensartet kvalitet målrettet børn og unge med psykisk mistrivsel
  2. Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
  3. Afstigmatisering af psykiske lidelser
  4. Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
  5. Forskning og udvikling.

Alt sammen med mennesket som omdrejningspunkt. I psykiatrien kan man ikke bare indkøbe nye strålekanoner eller andet højteknologisk udstyr. Psykiatrien beror på fagligheder og kompetencer, der skal udvikles og løftes – ikke blot hos medarbejdere i psykiatrien og socialpsykiatrien, men også blandt somatisk personale, i almen praksis, i PPR med videre.  

Det er en kæmpe opgave, og vi må ikke miste pusten. Tak for indsigt, inspiration og ildsjæle. Tiden er kommet til at løfte denne del af vores sundhed også. Vi er klar til at være del af rejsen mod bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser nu og fremover.